วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นวารสารวิจัยที่ได้จัดทำมาเป็นฉบับที่ 5 โดยวารสารฉบับแรกได้เริ่มจัดทำในปี พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2554 ฉบับที่ 3-4 ในปี พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2556

อเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ

2014-12-08

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สนใจติดต่อเบอร์ภายใน 1139 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Vol. 3 No. 2 (2013): January - June 2013

Published: 2014-12-09

การรับรู้ผลิตภัณฑ์ไทยและประเทศในกลุ่ม AEC ของผู้บริโภคไทย

ชวลิต พิณทอง, ศิวารัตน์ ณ ปทุม, ปริญ ลักษิตามาศ

1-11

รูปแบบการรับรู้คุณค่าการบริการที่มีผลกระทบต่อลูกค้าที่ภัตตาคารรีสอร์ท

อานุภาพ จิรัฐติกาล, ศิวารัตน์ ณ ปทุม, ปริญ ลักษิตามาศ

62-71

View All Issues