Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  • ต้นฉบับบทความต้องจัดทำตามรูปแบบ Template ที่กำหนดให้ และสามารถเปิดกับโปรแกรม Microsoft Word ได้ หรือเป็นนามสกุล .doc, .docx เท่านั้น
  • เอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการตามรูปแบบที่วารสารกำหนดเท่านั้น โดยการอ้างอิงแบบออนไลน์ต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจาก URL ที่อ้างถึงได้
  • บทความต้องได้รับการยินยอมจากผู้เขียนร่วมทุกคน
  • บทความต้องไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานเขียนของผู้อื่น
  • การนับวันรับ (Received) ต้นฉบับบทความในวารสารจะเริ่มนับเมื่อได้รับต้นฉบับบทความสำหรับพิจารณาตีพิมพ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบที่วารสารกำหนดแล้วเท่านั้น
  • บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ หากงานวิจัยมีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ขอให้ผู้เขียนระบุเลขที่รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ไว้ในบทความ

 คำแนะนำสำหรับผู้เขียน  [ดาวน์โหลดไฟล์]

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารฯ จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ (ThaiJO) โดยกำหนดการเผยแพร่วารสารฯ ปีละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

บทความที่ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ควรมีเนื้อหาทางวิชาการในสาขาวิชาที่วารสารกำหนดไว้ ได้แก่

+ การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
+ การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาผู้ใหญ่
+ เทคนิคการเรียนการสอน
+ การวิจัยในชั้นเรียน
+ การวัดและประเมินผล
+ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
+ เทคโนโลยีการศึกษา
+ การพัฒนาหลักสูตร
+ การบริหารการศึกษา
+ จิตวิทยาการศึกษา
+ การพัฒนาอาจารย์

ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความต้องไม่รายงานข้อมูลการวิจัยที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยการสร้างข้อมูลเท็จ ปลอมแปลง บิดเบือน ตกแต่ง หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป รวมทั้งทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความของวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

 กระบวนการพิจารณาบทความ 

บทความที่ส่งพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น กำหนดเกณฑ์ยอมรับความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานวิชาการในระดับไม่เกิน 20% สำหรับบทความวิจัย และไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ ด้วยโปรแกรม CopyCat ในระบบ ThaiJO และโปรแกรม iThenticate โดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

บทความที่ได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในรูปแบบการประเมิน Double Blinded คือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนไม่ทราบชื่อกันและกัน

 ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ 

1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นงานเขียนทางวิชาการ ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และประมวลผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง (แสดงสาระสำคัญเป็นประเด็นต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา บทวิจารณ์หรือบทสรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

3. บทความรับเชิญ (Invited Article) เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่กองบรรณาธิการวารสารติดต่อขอรับบทความจากผู้เขียนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ขั้นสูงในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

 อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 

(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)

(1) ประเภทบทความภาษาไทย 2,500 บาท

(2) ประเภทบทความภาษาอังกฤษ 4,000 บาท

คำชี้แจงการชำระค่าธรรมเนียม

1. ผู้เขียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความตามอัตราที่วารสารกำหนด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่วารสารฯ ตอบรับการพิจารณาบทความ โดยกองจัดการวารสารจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบก่อน หากผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า บทความจะได้รับการตีพิมพ์ล่าช้ากว่าที่กำหนด

2. ให้ผู้เขียนส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJO (ช่องทาง Discussion ของบทความ) เมื่อกองจัดการวารสารได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารต่อไป

3. กรณีที่ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความแล้ว แต่บทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ หรือ ผู้เขียน “ขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมมิได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 หลักเกณฑ์การรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 

การส่งบทความ ผู้เขียนต้องตรวจสอบบทความให้เป็นไปตามรายการ ดังต่อไปนี้

1. บทความต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2. ต้นฉบับบทความต้องจัดทำตามรูปแบบ Template ที่กำหนดให้ และสามารถเปิดกับโปรแกรม Microsoft Word ได้ หรือเป็นนามสกุล .doc, .docx เท่านั้น

3. เอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการตามรูปแบบที่วารสารกำหนดเท่านั้น โดยการอ้างอิงแบบออนไลน์ต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจาก URL ที่อ้างถึงได้

4. บทความต้องได้รับการยินยอมจากผู้เขียนร่วมทุกคน

5. บทความต้องไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานเขียนของผู้อื่น

6. บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ หากงานวิจัยมีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ขอให้ผู้เขียนระบุเลขที่รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ไว้ในบทความ

7. การนับวันรับ (Received) ต้นฉบับบทความในวารสารจะเริ่มนับเมื่อได้รับต้นฉบับบทความสำหรับพิจารณาตีพิมพ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบที่วารสารกำหนดแล้วเท่านั้น

 หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ 

บทความที่รับพิจารณาประเมินคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทของบทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ

2. บทความตาม ข้อ 1 ทุกบทความต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double Blinded)

3. บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้รับการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการเป็นขั้นตอนสุดท้าย

4. ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารฯ เมื่อการตัดสินความถูกต้องตามหลักวิชาการจากกองบรรณาธิการ เป็นที่สิ้นสุด

 การเตรียมต้นฉบับบทความ 

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โปรดศึกษารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ ก่อน Submission บทความเข้าสู่ระบบ

โดยผู้เขียนควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของบทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รายการอ้างอิง พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความให้กับวารสาร การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารจะทำให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาบทความจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสาร โดยจะดำเนินการ  “ถอนบทความ”  ของท่านออกจากระบบโดยทันทีเมื่อตรวจพบ และหากผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดำเนินการ Submission บทความเข้าสู่ระบบใหม่ได้

 แบบฟอร์มต้นฉบับบทความ 

ตัวอย่างต้นฉบับบทความ [ดาวน์โหลดไฟล์]

บทความวิจัย

+ แบบฟอร์ม [ภาษาไทย]
+ แบบฟอร์ม [ภาษาอังกฤษ]

บทความวิชาการ/รับเชิญ

+ แบบฟอร์ม [ภาษาไทย]
+ แบบฟอร์ม [ภาษาอังกฤษ]

 รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ 

1. ภาษา เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ยกเว้นกรณีจำเป็นให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยวงเล็บภาษาอังกฤษ (กำหนดให้วงเล็บครั้งแรกเท่านั้น โดยไม่ต้องวงเล็บคำภาษาอังกฤษในครั้งต่อไป) โดยให้อักษรตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ บทความส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ

2. ต้นฉบับบทความ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และใช้ไฟล์ต้นฉบับบทความที่วารสารจัดเตรียมไว้ โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มีเนื้อหาของบทความ รวมตาราง รูปภาพ ไม่น้อยกว่า 12 หน้า และเมื่อรวมเอกสารอ้างอิง บทความต้องไม่เกิน 16 หน้า

โดยมีรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

2.1  ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา

2.2  ชื่อผู้เขียน (Authors) ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าใดๆ พร้อมให้ระบุตัวเลขยกท้ายชื่อผู้เขียนหลักและผู้เขียนร่วม ตามลำดับของชื่อสังกัด และระบุดอกจัน (*) ยกท้ายของชื่อผู้ประสานงานบทความ เพื่อแสดงข้อมูลอีเมล โดยข้อมูลชื่อสังกัดและข้อมูลติดต่อ มีขนาดตัวอักษร 14 พอยต์ ปรากฎใต้ชื่อผู้เขียน

2.3  บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดให้มีย่อหน้าเดียว มีจำนวนคำระหว่าง 150-250 คำ โดยเป็นการกล่าวให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และผลที่ได้จากการศึกษา

2.4  คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ คั่นระหว่างคำด้วย Semicolon ;

2.5  การเรียงหัวข้อ หัวข้อหลักให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ ตัวหนา ได้แก่ บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย เอกสารรับรองการวิจัยในมนุษย์ ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง กรณีมีหัวข้อรองให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายโดยเยื้องเข้า 1 Tab ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์

2.6  เนื้อเรื่อง (Main Body) กำหนดให้มีเนื้อหาของบทความ รวมตาราง รูปภาพ ไม่น้อยกว่า 12 หน้า (ไม่เกิน 16 หน้า เมื่อรวมเอกสารอ้างอิง) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์

2.7  เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบ APA 6th (American Psychological Association) ที่วารสารกำหนด โดยต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ (ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง) และไม่ควรอ้างอิงเอกสารเกิน 10 ปี ทั้งนี้โปรดให้ข้อมูลเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยไว้ตอนท้ายของรายการเอกสารอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบรายการ

การเรียงลำดับเนื้อหา
บทความวิจัย ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้

1) บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
2) บทนำ
3) วัตถุประสงค์
4) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
5) การทบทวนวรรณกรรม
6) วิธีการวิจัย
7) เอกสารรับรองการวิจัยในมนุษย์ (ต้องมี)
8) ผลการวิจัย
9) สรุปและอภิปรายผล
10) ข้อเสนอแนะ
11) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
12) เอกสารอ้างอิง

บทความวิชาการ/บทความรับเชิญ ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้

1) บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
2) บทนำ
3) เนื้อเรื่อง (แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ)
4) บทสรุป
5) เอกสารอ้างอิง

3. การส่ง ต้นฉบับบทความ ตาราง และรูปภาพ

3.1  ต้นฉบับบทความ พร้อมตาราง และภาพประกอบ ให้ส่งทางระบบวารสารออนไลน์ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/

3.2 รูปภาพประกอบบทความ (ส่งเพิ่มเติม หรือ แก้ไข) ให้ส่งเป็นไฟล์ภาพผ่านทาง Discussion ของระบบ ThaiJo โดยมีรายละเอียดดังนี้

-    รูปภาพ หมายถึง ภาพกราฟ แผนผัง/แผนภูมิ แผนที่ ภาพวาด และภาพถ่าย ให้ส่งเป็นไฟล์ JPG PNG TIFF อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรูปภาพต้องมีความคมชัด ทั้งแบบขาว-ดำ หรือแบบสี กรณีภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาว โดยใช้หมึกดำและต้องมีลายเส้นที่คมชัด พร้อมระบุหมายเลขของภาพ คือ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ตามลำดับ

 การละเมิดลิขสิทธิ์ 

เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียน ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ และไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอกบทความเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการ แต่ให้อ้างอิงข้อมูลแสดงที่มาของบทความทุกครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์

 ติดต่อสอบถาม 

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ +66 (0) 7428 9200
อีเมล jeiljournalpsu@gmail.com