นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

      วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนของนักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีผู้ประเมินบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (Peer Review) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่านที่เสนอชื่อโดยกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารใช้รูปแบบการประเมินบทความแบบ Double Blinded คือผู้ประเมินบทความและผู้เขียนไม่ทราบชื่อกันและกัน โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการวารสารไทยออนไลน์ (Thai Journals Online System - ThaiJO) โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และกำหนดการเผยแพร่วารสารฯ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

     วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อรวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัยในชั้นเรียน
     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ
     3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ขอบเขตเนื้อหาผลงานที่รับตีพิมพ์ เช่น
  + การพัฒนาอาจารย์
  + การพัฒนาหลักสูตร
  + เทคนิคการเรียนการสอน
  + การวิจัยในชั้นเรียน
  + สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
  + การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
  + เทคโนโลยีการศึกษา

กระบวนการพิจารณาบทความ

      บทความที่ส่งพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน แบบผู้ประเมินบทความและผู้เขียนไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double Blinded)

ประเภทของบทความ

        1. บทความวิจัย (Research Article)
        2. บทความวิชาการ (Academic Article)
        3. บทความปริทัศน์ (Review Article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์

        ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

กำหนดการตีพิมพ์

        วารสารมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

         ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
         ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
         ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)