Announcements

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ ประจำปีที่ 2 พ.ศ. 2565

2022-08-03

เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ.​ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ประเมินบทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

2021-06-07

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ประเมินบทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

2021-06-07

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์