คำแนะนำสำหรับผู้เขียน [ดาวน์โหลดไฟล์]

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการวารสารไทยออนไลน์ (Thai Journals Online System - ThaiJO) โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และกำหนดการเผยแพร่วารสารฯ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

ขอบเขตเนื้อหาผลงานที่รับตีพิมพ์ เช่น

+ การพัฒนาอาจารย์

+ การพัฒนาหลักสูตร

+ เทคนิคการเรียนการสอน

+ การวิจัยในชั้นเรียน

+ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

+ การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

+ เทคโนโลยีการศึกษา

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นงานเขียนทางวิชาการ ที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบและประมวลผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา (โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน) บทวิจารณ์หรือบทสรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

3. บทความปริทัศน์ (Review Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน และเป็นระบบ โดยมีการวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ เนื้อเรื่อง บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

4. บทความรับเชิญ (Invited Article) เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่กองบรรณาธิการวารสารติดต่อขอรับบทความจากผู้เขียนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ขั้นสูงในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ

แบบฟอร์มเตรียมต้นฉบับบทความ [ดาวน์โหลดไฟล์]

1. ภาษาพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน

2. ต้นฉบับใช้กระดาษ A4 กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ขอบขวา ขอบบน และขอบล่าง 2.54 ซม. พร้อมระบุหมายเลขหน้าที่มุมบนขวา โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของเนื้อหารวมตารางและรูปภาพ ไม่ควรเกิน 16 หน้า

โดยมีรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

2.1  ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา

2.2  ชื่อผู้เขียน (Authors) ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา

2.3  บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คำ โดยเป็นการกล่าวให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา วิธีการดำเนินการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษา

2.4  คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ

2.5  เนื้อเรื่อง (Main Body) บทความทั้งฉบับมีจำนวนไม่เกิน 16 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม) ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์

2.6  หัวข้อหลักในบทความ เช่น บทนำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ข้อเสนอแนะ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์

2.7  เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบ APA (American Psychological Association) ที่วารสารกำหนด และต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ (ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง)

3. การส่งบทความต้นฉบับ ตาราง และรูปภาพ

3.1  บทความต้นฉบับ พร้อมตาราง และภาพประกอบ ให้ส่งทางระบบวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) สามารถเข้าได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/

3.2 รูปภาพประกอบบทความ (ส่งเพิ่มเติม) ให้ส่งเป็นไฟล์ภาพผ่านทาง Discussion ของระบบ ThaiJo โดยมีรายละเอียดดังนี้

-    รูปภาพ หมายถึง ภาพกราฟ แผนผัง/แผนภูมิ แผนที่ ภาพวาด และภาพถ่าย ให้ส่งเป็นไฟล์ JPG PNG TIFF อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรูปภาพต้องมีความคมชัด ทั้งแบบขาว-ดำ หรือแบบสี กรณีภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาว โดยใช้หมึกดำและต้องมีลายเส้นที่คมชัด พร้อมระบุหมายเลขของภาพ คือ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ตามลำดับ

4. การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้

การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่

การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มีการยกเลิกบทความหรือการถอนบทความ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://eila.psu.ac.th/jeiljournal/withdrawing-jeilform.pdf และหากมีการส่งบทความให้ผู้ประเมินบทความพิจารณาบทความแล้ว ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความ