วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ISSN (เดิม) : 2773-9090 (Print)
ISSN (เดิม) : 2773-9104 (Online)

ชื่อวารสาร (ไทย) วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) Journal of Education and Innovative Learning

เปลี่ยนแปลงเลข ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (ใหม่) : 3027-6187 (Online)

ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566 (Vol. 3 No. 3 Semtember-December 2023) เป็นต้นไป