1. 80 ปี การปฏิวัติสยาม 2475: ย้อนพินิจพรมแดนความรู้การปฏิวัติสยาม 2475 (อีกครั้ง)
2. การตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
3. ลักษณะบางประการเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมในประเทศไทย
4. ปัญหาความซ้าซ้อนในอานาจหน้าที่ และที่มาของผู้บริหารในองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550 : กรณีศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5. การเมืองเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์: สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอานาจ
6. ข้อสังเกตบางประการ : เมื่อรัฐจะเนรมิตรเทศบาลตาบลทั่วประเทศ

Published: 2020-09-08