1.ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.โครงการบริการสาธารณะที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ภาคใต้

3.ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการเงินของเทศบาลใน 4 มิติ

4.บทบาทของท้องถิ่นกับการแก้ไข ความรุนแรงทางสังคม

5.ความรุนแรงและทางออกกรณีความเห็นต่างทางการเมือง : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สาหรับสังคมไทย ?

6.การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้รูปแบบ สหกรณ์บริการในพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทร

Published: 2020-09-14