1.๘๔ พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย

2.มหัศจรรย์ของอุทกภัยแบบไทยไทย

3.นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: พัฒนาการ แนวโน้ม และการสารวจมาตรฐานด้านสุขภาพของไทย

4.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล

5.กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ

6.การบริหารองค์การและการดำรงอยู่ของพรรคการเมือง ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคมหาชน

7.การเมือง การบริหาร และ การกาหนดนโยบายสาธารณะ ภายใต้แนวคิดการบริหารกับการเมืองที่ไม่แยกออกจากกัน ในบริบทสังคมตะวันตกและในบริบทสังคมไทย

Published: 2020-09-14