1.การบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายและ นโยบายของรัฐบาล

2.สถาบันตุลาการไทย : ความท้าทายในการแสดงบทบาทอานาจหน้าที่ ในยุคปฏิรูปการเมือง กับความเชื่อมั่นของสังคม

3.หนึ่งทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับแนวคิดสภาภาคประชาชน

4.การประยุกต์ใช้แนวคิดการอภิบาลผ่านความร่วมมือ ในการป้องกัน และปราบปรามการคอร์รัปชัน

5.การกาหนดนโยบายจัดสรรที่ดินในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2491-2500)

6.วัฒนธรรมกับประชาธิปไตย: การเรียกร้องความเท่าเทียมทางวัฒนธรรมของอเมริกันอินเดียน

Published: 2020-09-18