1.ก้าวต่อไปของการกระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่นไทย

2.การแข่งขันทางการเมืองของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

3.การลอบสังหาร‛ ในการเมืองท้องถิ่นไทย: บทสารวจ ‘ตัวเลข’ ขั้นต้นในรอบทศวรรษ (พ.ศ.2543-พ.ศ.2552)

4.การประเมินนโยบายสาธารณะด้วยความสุข

5.เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน : ผลกระทบอย่างไรต่อไทย

6.ประชาธิปไตยแบบสังคมเครือข่ายและการศึกษาแบบปฏิรูปนิยม

Published: 2020-09-16