1.ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

2.อานาจตุลาการ : องค์ประกอบใหม่เพื่อการดารงความยุติธรรมในสังคม

3.พฤติกรรมนิยม (Behavioralism) และสถาบันนิยม (Institutionalism) ในการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของไทย

4.ดุสิตธานี : การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ พ.ศ. 2461

5.วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทย

6.การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มาตรการและกลไกการป้องกัน

Published: 2020-09-22