1.รัฐไทย: รัฐที่การกระจายอานาจล่าช้า

2.การปกครองท้องถิ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (พ.ศ. 2435 - 2475)

3.การติดตามผลการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2546

4.ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก (Externalities): (Externalities): (Externalities): (Externalities): (Externalities): (Externalities): (Externalities): เรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์การบริหารส่วนตาบล

5.ความร่วมมือระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

6.ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

7.บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “Distributed Public Governance: Agencies, Authorities, and Other Government Bodies” โดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

Published: 2020-09-28