1.โครงสร้างทางการเมืองใหม่ กับมาตรการควบคุมการใช้อานาจรัฐ

2.ศาลรัฐธรรมนูญกับการยุบพรรคการเมือง

3.อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย

4.การประเมินผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทของการกระจายอานาจและการจัดทากรณีศึกษาจากประสบการณ์ที่ได้รับ : กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้าแม่ปิงตอนบน อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

5.บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดไทยในงานด้านการพัฒนา ภายใต้กระแสพัฒนาการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการส่งเสริมการกระจายอานาจ: ศึกษากรณีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและนนทบุรี

6.บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “The Price of Government: Getting the Results We Need in an Age of Permanent Fiscal Crisis”

Published: 2020-09-28