การศึกษาผลการพัฒนาระบบเรียนรู้ โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก)

A study of the development of the learning system Watnamrak School (Prachanamrak)

ผู้แต่ง

  • ปราณี เข็มทอง (Pranee khemthong) - สมยศ ศรีคงรักษ์ - (Somyot Srikongrug) -

คำสำคัญ:

ระบบเรียนรู้; การจัดการเรียนรู้

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบเรียนรู้โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลก่อนและหลังการใช้ระบบเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) และ 3) ศึกษาร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หลังการใช้ระบบเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู  จำนวน 10 คน และนักเรียน จำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) 2) แบบประเมินประสิทธิผลก่อนและหลังการใช้ระบบเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) 3. แบบบันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)

           ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของระบบเรียนรู้โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 96.43 2) ประสิทธิผลก่อนและหลังการใช้ระบบเรียนรู้ของครู ก่อนการใช้ระบบเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยทั้งหมด และหลังการใช้ระบบเรียนรู้อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนใช้ระบบเรียนรู้เท่ากับ 1.26 และหลังใช้ระบบเรียนรู้เท่ากับ 2.85 และประสิทธิผลก่อนและหลังการใช้ระบบเรียนรู้ของครู ก่อนการใช้ระบบเรียนรู้และหลังการใช้ระบบเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป หลังการใช้ระบบเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.12

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). เอกสารประกอบการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. โรงพิมพ์องคการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กิติ ตยัคคานนท์. (2549). เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ. บรรณากิจการพิมพ์.

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. (2549). การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ขวัญใจ อึ้งตระกูล และคณะ. (2550). การจัดการ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จันทรานี สงวนนาม. (2552). ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. บุ๊คพอยท์.

จิราภา วิชาชาญ.(2550). ปัจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขตภูมิภาคตะวันตก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จำนงค์ ศิลารินทร์. (2550). สภาพและปัญหาการสร้างทีมงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา. (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

จำเริญ จิตรหลัง. (2551). การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ ToPSTAR เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภันครศรีธรรมราช

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2552). กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเรียน. วี. ที. ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

นพพงษ์ บุญจิตราดุล. (2550). ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. อนงค์ศิลป์

นิพนธ์ ศศิธร. (2549). การจัดระเบียบองค์การและอนาคต. โรงพิมพ์พิฆเณศ.

นิภารัตน์ ป้อสีลา. (2550). วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บรรยงค์ โตจินดา. (2550). การบริหารงานบุคคล. อมรการพิมพ์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. สุวิริยาสาส์น.

บุษรา เขินอำนวย. (2551). การบริหารจัดการโรงเรียน. เอดิสันเพรส.

ปัญญา แก้วกียูร. (2552). การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเป็นฐาน. ภาพพิมพ์.

ภิญโญ สาธร. (2550). หลักการบริหารการศึกษา. วัฒนาพานิช.

มานพ ภัคเนียรนาท. (2549). การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาคู่. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มัลลิกา ต้นสอน. (2550). การจัดการยุคใหม่. วัฒนาพานิช.

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้. 2547. เรียนรูสู่คุณภาพสถานศึกษา. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้.

สุวรรณี สุวรรณโขติ. (2549). การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบบริหารรูปแบบ ToPSTAR ของครู และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-27