ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปก_ISSN277-0684_(Online).jpg   

       วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) มีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

       วารสารฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) มีบทความวิจัยนำเสนอทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปุ่ม_ใบรองปก.png

ปุ่มบทบรรณาธิการ.png

ปุ่ม_สารบัญ.png                                                                   

ปุ่ม_รายชื่อผู้ทรง.png

ปุ่ม_คณะผู้จัดทำ.png

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัยการศึกษา