วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารรายสามเดือน เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) ที่นำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย

The Journal of the University of the Thai Chamber of Commerce in Humanities and Social Sciences is the academic journal every three months, and 4 issues are published per year: 1st Issue, January-March, 2nd Issue, April-June, 3rd Issue, July-September, and 4th Issue, October-December. of every year By publishing research articles (Research Paper) and academic articles (Academic Paper) that present content in Thai. or English The quality of teachers, academics, and researchers and experts in the fields of humanities and social sciences, including the fields of Business , Accountancy, Humanities, Communication Arts, Law, Tourism and Services, Graduate School

 

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง การจัดการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2024-05-28

      ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 123/2567  เรื่อง การจัดการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN (Online)

2024-04-02

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN 

        ตามที่ มีการประกาศเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ซึ่งในเกณฑ์หลัก ข้อที่ 2 กำหนดไว้ว่า วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนตามชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากล  

      1. วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการแจ้งยกเลิกเลขมาตราฐานสากลประจำวารสาร ISSN จำนวน 2  ฉบับ เรียบร้อยแล้ว และ ได้ดำเนินการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       1.1 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับprint)

         เลข ISSNที่ยกเลิก  -  ISSN 2651-1541

         เลข ISSNใหม่   -  ยกเลิก

       1.2 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับ Online)

       เลข ISSNที่ยกเลิก  - ISSN 2673-0057

       เลข ISSNใหม่  - ISSN 3027-7671

     2. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแจ้งใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) 3027-7671 ตั้งแต่ปีที่44 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567  เป็นต้นไป

Vol. 44 No. 1 (2024): January-March

The Journal of the University of the Thai Chamber of Commerce in Humanities and Social Sciences is the academic journal, Year 44, Issue 1, January - March 2024. The journal publishes research articles (Research Article) and academic articles (Academic Article) of quality by teachers, academics, researchers, and experts in the field of humanities and social sciences, including the fields Subjects include business, Accountancy, Economic, Humanities, Communication Arts, Law, Tourism and Services , Graduate School

Published: 2024-03-29

View All Issues