วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารรายสามเดือน เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) ที่นำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย

The Journal of the University of the Thai Chamber of Commerce in Humanities and Social Sciences is the academic journal every three months, and 4 issues are published per year: 1st Issue, January-March, 2nd Issue, April-June, 3rd Issue, July-September, and 4th Issue, October-December. of every year By publishing research articles (Research Paper) and academic articles (Academic Paper) that present content in Thai. or English The quality of teachers, academics, and researchers and experts in the fields of humanities and social sciences, including the fields of Business , Accountancy, Humanities, Communication Arts, Law, Tourism and Services, Graduate School

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่1)

2024-07-16

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่1)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง การจัดการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2024-05-28

      ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 123/2567  เรื่อง การจัดการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Vol. 44 No. 2 (2024): April-June 2024

The Journal of the University of the Thai Chamber of Commerce in Humanities and Social Sciences is the academic journal, Year 44, Issue 2, April-June 2024. The journal publishes research articles (Research Article) and academic articles (Academic Article) of quality by teachers, academics, researchers, and experts in the field of humanities and social sciences, including the fields Subjects include business, Accountancy, Economic, Humanities, Communication Arts, Law, Tourism and Services , Graduate School

Published: 2024-06-29

Creative Advertisements: Narrative Strategies

wan shiiyu, Buaphan Suphanyot

116-130

View All Issues