ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและการระบบขนส่ง ของประเทศไทย

Main Article Content

ประภาวรรณ แพงศรี
สิริรัตน์ พึ่งชมภู

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาพแบบการขนส่งในอนาคตและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง (Logistics Performance Index: LPI) ที่มีต่อเศรษฐกิจและการระบบขนส่งของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) และการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling, SEM) ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านการดำเนินการทางด้านศุลกากรมีความสำคัญมากที่สุดและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการที่สำคัญลำดับแรกมีผลต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและการระบบขนส่งของประเทศไทย พบว่าปัจจัยด้านการขนส่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวแปรสังเกตด้านเศรษฐศาสตร์ที่นิยมใช้ในโมเดลเศรษฐมิติ

Article Details

บท
บทความวิจัย