เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนกึ่งสำเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นันท์ปภัทร์ ทองคำ, วัฒนี บุญวิทยา, ภาสุรี ฤทธิเลิศ, หรรษา เวียงวะลัย, อัณนภา สุขลิ้ม, ณัฐวุฒิ หัตถดล

12-23

คุณสมบัติทางเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของน้ำส้มสายชูหมักจากส้มโอ 3 สายพันธุ์

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา, กนกพร ละมัย, ชุติมา อุทัยหงษ์, สุปรียา เทพาลุน, อรทัย วังหิน, พจพร ศรีแก่นทราย, รุ่งนภา สรวงศิริ, อนุวัฒน์ ฝ่ายเทศ

86-94

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนชองชุมชนบ้านคลองอาราง : ชาสมุนไพรชายากลิ่นข้าวเหนียวดำคั่ว

ธิติยา ผจงพฤทธิ์, จุรีมาศ ดีอำมาตย์, สินีนาถ สุขทนารักษ์, เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา, พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์, มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

95-103