ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตโดยเอนไซม์ไคโตซาเนส ที่สกัดจากต้นอ่อนก้ามปู

Main Article Content

มานะ ขาวเมฆ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตโดยเอนไซม์ไคโตซาเนสที่สกัดจากต้นอ่อนก้ามปูอายุ 2 สัปดาห์ ด้วยอะซิเตตบัฟเฟอร์เข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 4.5 พบว่า ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากการย่อยไคโตซานเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่ใช้เวลา 0.5 ชั่วโมง มีปริมาณร้อยละรวมโมเลกุลขนาดใหญ่ของ (GlcN)4, (GlcN)5, (GlcN)6, (GlcN)7 และ (GlcN)8 เท่ากับ 94.99 จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุดทั้ง 8 สายพันธุ์คือ แบคทีเรียแกรมบวกประกอบด้วย Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus และแบคทีเรียแกรมลบประกอบด้วย Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Vibrio parahaemolyticus โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่ากับ 0.39/0.39, 0.78/0.78, 0.39/0.39, 0.39/0.39, 0.39/0.78, 0.39/0.39, 0.78/1.56/ และ 0.78/0.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2541). การแยกเชื้อบริสุทธิ์และลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อบริสุทธิ์. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

มานะ ขาวเมฆ. (2562ก). การต้านอนุมูลอิสระของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยไคโตซาเนสจากก้ามปู กระถินบ้าน ข้าว กข.6 และข้าวฟ่าง เคยู 630. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 14(3), 62-71.

มานะ ขาวเมฆ. (2562ข). การตรวจหา คุณลักษณะ และการยับยั้งเชื้อราของไคโตซาเนสจากพืชไทย. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 14(1), 1-10.

มานะ ขาวเมฆ. (2563). ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากต้นอ่อนก้ามปู กระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 ที่ผลิตด้วยเอนไซม์ไคติเนส. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 15 (2), 119-130.

รุ่งสรรค์ คำเสือ, และสุภาณี ภาคาธูป. (2548). การตรวจหาเอนไซม์ไคโตซาเนสจากเมล็ดพืช Graminea และ Leguminosae. โปรแกรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: ปทุมธานี. 38 หน้า.

วิชาญ ภู่บึงพร้าว, และสุภาพร ปรูกระโทก. (2548). การหาเอนไซม์ไคโตซาเนสจากพืชไทย. โปรแกรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: ปทุมธานี. 41 หน้า.

Aam, B. B., Heggset, E. B., Norberg, A. L., Sorlie, M., Varum, K. M. & Eijsink, V. G. H. (2010). Production of Chitooligosaccharides and their Potential Applications in Medicine. Marine Drugs. 8(5), 1482-1517.

Benhabiles, M. S., Salah, R., Lounici, H., Drouiche, N., Goosen, M. F. A. & Mameri, N. (2012). Antibacterial Activity of Chitin, Chitosan and its Oligomers Prepared from Shrimp Shell Waste. Food Hydrocolloids. 29, 48-56.

Chernin, L. S., Fuente, L. D., Sobolev, L. V., Haran, S., Vorgias, C. E., Oppenheim, A. B. & Chet, I. (1997). Molecular Cloning, Structural Analysis and Expression in Escherichia coli of a Chitinase Gene from Enterobacter agglomerans. Applied and Environmental Microbiology. 63(3), 834–839.

Cockerill, F. R., Hindler, J. A., Wikler, M. A., Patel, J. B., Alder, J. & Powell, M. (2012A). Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard-eleventh Edition. CLSI document M02-A11. Vol.32 no.1. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pennsylvania USA.

Cockerill, F. R., Hindler, J. A., Wikler, M. A., Patel, J. B., Alder, J. & Powell, M. (2012B). Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically; Approved Standard-ninth Edition. CLSI document M07-A9. Vol.32 no.2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pennsylvania USA.

Coelho, J. F., Ferreira, P. C., Alves, P., Cordeiro, R., Fonseca, A. C. & Gois, J. R. (2010). Drug Delivery System: Advanced Technologies Potentially Applicable in Personalized Treatments. EPMA Journal. 1(1), 164-209.

Fukuda, T., Isogawa, D., Takagi, M., Kato-murai, M., Kimoto, H., Kusaoke, H., Ueda, M. & Suye, S.I. (2007). Yeast Cell-Surface Expression of Chitosanase from Paenibacillus fukuinensis. Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 71(11), 2845-2847.

Ganan, M., Lorentzen, S. B., Gaustad, P. & Sorlie, M. (2021). Synergistic Antifungal Activity of Chito-Oligosaccharides and Commercial Antifungals on Biofilms of Clinical Candida Isolates. Journal of Fungi. 7(9), 718. https://doi.org/10.3390/jof7090718.

Ikigai, H., Nakae T., Hara, Y. & Shimamura,T. (1993). Bactericidal Catechins Damage

the Lipid Bilayer. Biochimica et BiophysicaActa. 1147(1), 132–136.

Koga, D., Yoshioka, T. & Arakane, Y. (1998). HPLC Analysis of Anomeric Formation and Cleavage Pattern by Chitinolytic Enzyme. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 62(8), 1643-1646.

Laokuldiloka, T., Potivasa, T., Kanhaa, N., Surawanga, S., Seesuriyachana, T., Wangtueaia, S., Phimolsiripola, Y., & Regensteina, J. M. (2017). Physicochemical, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Chitooligosaccharides Produced Using three Different Enzyme Treatments. Food Bioscience. 18, 28-33.

Lievens, B., Houterman, P. M. & Rep, M. (2009). Effector Gene Screening Allows Unambiguous Identification of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Races and Discrimination from other Formae Specials. FEMS Microbiology Letters. 300(2), 201–215.

Lowry, O. H., Rosebrougly N. J., Farr, A. L. & Randall, R. J. (1951). Protein Measurement with the Folin Phenol Reagent. Journal of Biological Chemistry. 193, 256-257.

Miller, G. C. (1959). Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Estermination of Reducing Sugar. Analytical Chemistry. 31, 426-428.

Pillai, C. K. S., Paul, W. & Sharma, C. P. (2009). Chitin and Chitosan Polymers: Chemistry, Solubility and Fiber Formation. Progress in Polymer Science. 4(2), 641-678.

Rios, J. L. & Recio, M. C. (2005). Medicinal Plants and Antimicrobial Activity. Journal of Ethnopharmacology. 100(1), 80-84

Salgaonkar, N., Prakash, D., Nawani, N. N., & Kapadnis, B.P. (2015). Comparative Studies on Ability of N-acetylated Chitooligosaccharides to Scavenge Reactive Oxygen Species and Protect DNA from Oxidative Damage. Indian Journal of Biochemistry. 14, 186-192.

Silva, N. S. D, Araujo, N. K., Daniele-Silva, A., Oliveira, J. W. F., Medeiros, J. M., Araujo, R. M., Ferreira, L. S., Rocha, H. A. O., Silva-Junior, A. A., Silva, M. S., & Fernandes-Pedrosa, M. F. (2021). Antimicrobial Activity of Chitosan Oligosaccharides with Special Attention to Antiparasitic Potential. Marine Drugs. 19(2), 110. https://doi.org/10.3390/md19020110.

Tolaimate, A., Desbrieres, J., Rhazi, M. & Alagui, A. (2003). Contribution to the Preparation of Chitins and Chitosan with Controlled Physic-chemical Properties. Polymer, 44(26),

- 7952.

Tsai, G. J. & Su, W. H. (1999). Antibacterial Activity of Shrimp Chitosan against Escherichia coli. Journal of Food Protection. 62, 239-243.

Tsai, G. J., Wu, Z. Y. & Su, W. H. (2000). Antibacterial Activity of a Chitooligosaccharide Mixture Prepared by Cellulase Digestion of Shrimp Chitosan and Its Application to Milk Preservation. Journal of Food Protection. 63(6), 747-752.

Van Vuuren, S. F. (2008). Antimicrobial Activity of South African Medicinal Plants. Journal of Ethno-pharmacology. 119(3), 462-472.

Yan, W., Peigen, Z., Jianxing, Y., Xiaorong, P., Pingping, W., Weiqing, L. and Shendan, T. (2007). Antimicrobial Effect of Chitooligosaccharides Produced by Chitosanase from Pseudomonas CUY8. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 16(1), 174-177.

Yamada, A., Shibuya, N. & Kodama, O. (1993). Induction of Phytolexin Formation in Suspension-cultured Rice by N-Acetyl-chitooligodaccharides. Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 57(3), 405-409.

Yeon, J. C., Eun, J. K., Zhe, P., Young, C. Y. & Yong, C. S. (2004). Purification and Characterization of Chitosanase from Bacillus sp. Strain KCTC 0377BP and Its Application for the Production of Chitosan Oligosaccharides. Applied Environmental Microbiology. 70(8), 439-446.