บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพระดับสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมฐานะครู มีปรัชญา คือ สร้างผู้นำทางการวิจัย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรสู่สากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ จึงเป็นบทบาทและภารกิจสำคัญ ของสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อให้องค์ความรู้ทางการวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ได้นำไปใช้ประโยชน์และไปสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดทางความคิด และการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้ดียิ่งขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย ตระหนักถึงประโยชน์นานัปการในการเป็นสื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงจัดโครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษา นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว) วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2567)

2024-03-23

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567) และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่ม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสาร กอง บก. จะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนหน้านี้ สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2022-09-19

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร จากเดิม 2,000 บาท เป็น 3,500 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-23

ดูทุกฉบับ