เผยแพร่แล้ว: 2020-02-28

การอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

รุ่งอรุณ หน่อคำ, ศศินา ขุนทองวงศ์, ปาณิษตรา บุญส่ง

1