Contact

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1)
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-712622
สำนักงาน (มือถือ) 09-5229-5748
อีเมล์ : joeedu@rmu.ac.th

Principal Contact

อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University
Phone 0956056264

Support Contact

นางสาววรรณษา โสภานะ
Phone 0918622597