✪  ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้นิพนธ์(ผู้ส่งบทความ) ควรทราบ
  
          ✥  ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์จะลงตีพิมพ์บทความกับวารสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้รูปแบบใหม่ (Template 2563) โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่เมนู GUIDELINES
            ✥  จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้  ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
            ✥  การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind
            ✥  การอ้างอิงบทความใช้หลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) 
            ✥  บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์  ไม่ผ่านการประเมิน  ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกเองหรือชำระเงินก่อนได้รับการอนุมัติ  ทางวารสารไม่มีนโยบายการคืนเงิน
            ✥  การประสานงานระหว่างผู้นิพนธ์กับเจ้าหน้าที่งานวารสาร  หากผู้นิพนธ์เพิกเฉยหรือขาดการติดต่อการแก้ไขบทความ  เป็นระยะเวลา  1  เดือน  ทางงานวารสารขอยกเลิกบทความของท่าน
         ✪  กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)
                         ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
                         ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
                         ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
        ✎  การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์
              กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานทางวิชาการจากทุกท่านทุกหน่วยงาน  เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์  เพื่อความสะดวกในการพิจารณา  จึงขอแนะนำแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
               ✄  ศึกษาแนวทางในการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 
               ✄  ขั้นตอนการลงบทความในวารสารครุศาสตร์ มรม. 
               ✄  แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบบทความ
               ✄  แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารครุศาสตร์ (สำหรับผู้นิพนธ์ที่ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ควรทราบ)