Announcements

contact

2021-09-16

การติดต่อกับทีมงานวารสาร

 

ทีมผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร

 

 

อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา          ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล   ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

ผู้ดูแลระบบ

 

นางสาววรรณษา โสภานะ              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

ติดต่อทางโทรศัพท์

 

โทรศัพท์ (คณะครุศาสตร์) 0-4371-2622

 

โทรศัพท์ สำนักงาน (มือถือ) 09-5229-5748

   

2021-08-11

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/