Announcements

contact

2021-09-16

การติดต่อกับทีมงานวารสาร

 

ทีมผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร

 

 

อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา          ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล   ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

ผู้ดูแลระบบ

 

นางสาวอรนุช  ชูรัตน์              นักวิชาการศึกษา

 

ติดต่อทางโทรศัพท์

 

โทรศัพท์ (คณะครุศาสตร์) 0-4371-2622

 

โทรศัพท์ สำนักงาน (มือถือ) 086 474 5641