contact

2021-09-16

การติดต่อกับทีมงานวารสาร

 

ทีมผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร

 

 

อาจารย์ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา          ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล   ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

ผู้ดูแลระบบ

 

นางสาวอรนุช  ชูรัตน์              นักวิชาการศึกษา

 

ติดต่อทางโทรศัพท์

 

โทรศัพท์ (คณะครุศาสตร์) 0-4371-2622

 

โทรศัพท์ สำนักงาน (มือถือ) 086 474 5641

   

Vol. 20 No. 3 (2023): Vol. 20 Issue 3 (September - December 2023)

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University. Vol. 20 Issue 3 (September - December 2023)

Published: 2023-12-31

About the Journal

Editor Journal of Education

I - IV

Contents

Editor Journal of Education

VI - IX

ฺBook review

Editor Journal of Education

217-220

View All Issues