พันธุ์หมาบ้า เพื่อนคือสิ่งสวยงามของชีวิต

Main Article Content

Ariyanuwat Smathayakun

Abstract

นวนิยายเรื่องพันธุ์หมาบ้าของ ชาติ กอบจิตติ (2561)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Smathayakun, A. (2021). พันธุ์หมาบ้า เพื่อนคือสิ่งสวยงามของชีวิต. ournal of ducation ajabhat aha arakham niversity, 18(1), 191-194. etrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/251574
Section
Book Review

References

ชาติ กอบจิตติ. (2561). พันธุ์หมาบ้า (พิมพ์ครั้งที่ 29). หอน.
บุศราพรรณ ประจง. (2560). รายงานผลการวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางวรรณกรรมของชาติ กอบจติ ติระหว่างปี พ.ศ.2522-พ.ศ.2548. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อริยานุวัตน์ สมาธยกุล. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย[เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์]. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.