The Development of learning management model in music on reading, writing, singing Thai and Western music notes Based on Dalcroze’s concept with active learning approach for Grade 9 students at Prasatwittayakarn High School.

Main Article Content

Asadawut Sukjamnong
Hirun Jaksen
Pornpan Kaenampornpan

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล ตามแนวคิดของดาลโครซร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 2) ศึกษาผลการใช้การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล ตามแนวคิดของดาลโครซร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่มทดลองใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 60 คนแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล ตามแนวคิดของดาลโครซร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล 3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติการอ่าน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล นำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรีเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากลของผู้เรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ฯ มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 2) ทักษะการปฏิบัติดนตรี เรื่องการอ่าน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลของผู้เรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ฯ มากกว่าระหว่างเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล ตามแนวคิดของดาลโครซร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติทักษะทางดนตรีในการอ่าน ร้องโน้ตได้ดีขึ้น

Article Details

How to Cite
Sukjamnong, A., Jaksen, H., & Kaenampornpan, P. . (2023). The Development of learning management model in music on reading, writing, singing Thai and Western music notes Based on Dalcroze’s concept with active learning approach for Grade 9 students at Prasatwittayakarn High School. Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University, 20(1), 155–164. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/256417
Section
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:

กระทรวงศึกษาธิการ

กลัญญู เพชราภรณ์. (2561). เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้.

http://www.eledu.ssru.ac.th/kalanyoo_pe/mod/resource/ view.php?id=122

จันทรา แซ่ลิ่ว. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับ

เด็กปฐมวัย. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา และธนรัฐ อยู่สุขเจริญ. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานดนตรี1. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์เอมพันธ์.

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา, ธนรัฐ อยู่สุขเจริญ, สุรศักดิ์ จำนงค์สาร, และจตุพร สีม่วง. (บรรณาธิการ). (2562). ดนตรี 1.

พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เอมพันธ์

ณัฐวดี ธาตุดี. (2561). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning). [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต].

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธิติ ปัญญาอินทร์. (2553). การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตรี ในโรงเรียนมัธยม

จังหวัดบุรีรัมย์. ทุนวิจัยอิสระจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์.

นรรัชต์ ฝันเชียร. (2562). อะไรคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL).

https://www.trueplookpanya.com/blog/content/77414/-teaartedu-teaart-teamet-#:~:textธ.ค.2062การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน%20(Problem,ความรู้เป็นตัวนำ %20คือ

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2547). ความสำคัญของการฝึกโสตประสาททางดนตรี. วารสารศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(2), 45-51.

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2557). การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการของโคดาย.

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 16(1), 68-79.

ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ. (2558). รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นไหวสะเทือน. [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2553). คู่มือระบบการจัดการเรียนการสอนที่ยืดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง.

http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/Hand_Teacher.pdf

เมธาวี นิยมสุข. (2562). การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากลตามแนวคิดของดาลโครซเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทาง

ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย. [วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

วราภรณ์ ศรีวิโรจน์. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1022230 หลักการจัดการเรียนรู้.

http://edu.pbru.ac.th/e-media/08.pdf

วาสนา สาระจันทร์. (2561). การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ออร์ฟร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

วีรยุทธ พลายเล็ก. (2563). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะ

และกระบวนการและจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. [วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต]

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สราวุฒิ สุจิตจร. (2545). การวิเคราะห์เสียงดนตรีไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครราชสีมา: โรงพิมพ์เลิศศิลป์.

สิชฌน์เศก ย่านเดิม. (2558). แนวคิดทฤษฎีการสอนดนตรี. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

, 19(2), 21-31.

สิทธิพร ชุลีธรรม, ณัฐวุฒิ ช่วยเอื้อ และดวงตา อินทรนาค. (2563). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียน

การสอนระหว่างการใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้นวัตกรรมการสอน Google Classroom

กับการเรียนการสอนแบบปกติ (Passive Learning) กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ประวัติศาสตร์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 7(2), 203-220.

สุมิตตา พูลสุขเสริม. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (Active Learning) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ

อุปถัมภ์ฯ.

อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ และชนันญา น้อยสันเทียะ. (2564). ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential

Learning Theory (ELT). https://www.lifeeducation.in.th/positive-education/

Akinoğlu, O., & Tandoğan, R. Ö. (2007). The Effects of Problem-Based Active Learning in Science

Education on Student’s Academic Achievement, Attitude and Concept Learning. Eurasia Journal of

/mathematic, Science & Technology Education, 3(1), 71-81.

Azu Farhana and Md Jais. (2021). Infusing dalcroze eurhythmics in improving singing skills among primary

school students. QUANTUM JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 2(1), 24-38.

Cat E. Bolido. (2017). Life Learning is Forever. https://eds103site.wordpress.com/2017/06/29/module-1-theories-

of-learning/

Christou, C., et al. (2007). Developing an Active Learning Environment for the Learning of stereometry.

International Conference on technology and Mathematics Teaching (ICTMT8), Hradec kralove.

Connie Malamed. (2016). 10 Definitions of Learning. http://theelearningcoach.com/learning/10-definitions-

learning/

Dennis Ping-Cheng Wang. (2008). The quantifying analysis of effectiveness of music learning through the

Dalcroze musical method. US-China Education Review, 5(9), 32-41.

Pille Kährik, Äli Leijena andTuulike Kivestu, (2012). Developing music listening skills using active learning

methods in secondary education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 45, 206-215.

Sue Johnston-Wilder, Clare Lee and David Pimm. (2017). Learning to teach mathematics in the secondary

school. 4th Edition. New York: British Library Cataloguing in Publication Data