The Development of Exercises for Remedial Teaching on Writing Skills and Expressing Meaning of Words with Multiforms of Vowels through Online Program for Grade 3 Students of Ban Nong Waeng Khu Pa Chat School

Main Article Content

Phra Niwat Mahachotiwatthano
Phramaha Paijit Uttamadhammo
Phramaha Ampol Chaisaree
Yupaporn Polyeam

Abstract

The objectives of this research were: 1)to find efficiency of exercises for remedial teaching of reading -writing skills and expressing meanings of words with multiple vowels according to the efficiency as the standard criterion 80/80; 2) to compare the pretest-posttest of achievement through remedial teaching of reading - writing skills; 3) to study the index of effectiveness of exercises for remedial teaching of reading - writing skills; and 4) to study the satisfaction of Grade 3 students towards learning by using the remedial exercises for reading - writing skills. The sample of this research consisted of 15 Grade 3 students at Nong Waeng Khu Pachart School, Kranuan District, Khon Kaen Province. The research instruments were 1) 8 Lesson plans for remedial teaching of reading - writing skills and expressing meanings of words with multiple vowels, 2) 8 sets of exercises on reading - writing skills, 3) 30 items learning achievement test on reading - writing, and 4) Questionnaire on students’ satisfaction. The findings were as follows: 1) Remedial exercises for reading - writing skills and expressing meanings of words with multiple vowels gained the effectiveness as 82.43/83.89, which is higher than 80/80the criteria standardized. 2) Learning achievement of the students after following the lessons was higher with statistical significance 3) The effectiveness index of the exercises for remedial teaching of reading - writing skills was 0.6310. 4) Grade 3 students had satisfaction towards the remedial exercises on reading - writing skills at the highest level

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mahachotiwatthano พ. ., Uttamadhammo พ. ., Chaisaree พ. ., & Polyeam ย. (2022). The Development of Exercises for Remedial Teaching on Writing Skills and Expressing Meaning of Words with Multiforms of Vowels through Online Program for Grade 3 Students of Ban Nong Waeng Khu Pa Chat School. Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University, 19(1), 153–162. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/256460
Section
Research Articles

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กาญจนา ชลเกริกเกียรติ. (2561). การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อมะปริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

กิตติยา คำจันทร์. (2564). การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 9(1), 76 - 85.

ขนิษฐา แสงภักดี. (2540). การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความจากบทร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จังหวัดสระบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จินตนา ชาญวงษ์สนิท. (2563). การพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม). วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 31(1), 77 - 89.

ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2540). การบริหารการศึกษา. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

ญาณวรรณ ปิ่นคำ, ยุพิน จันทร์เรือง และอัญชลี เท็งตระกูล. (2562). การพัฒนาการสอนทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่จันทรายสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. วารสารบัณฑิตวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 10(2), 73 - 92.

พิมลพร พงษ์ประเสริฐ. (2563). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ของฮันเตอร์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ [วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วรรณาภรณ์ พระเมเด และไพศาล วรคำ. (2562). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 13(3), 85 - 93.

วิชัย เพชรเรือง. (2531). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พูดภาษาถิ่นระหว่างที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทั่วไปของโรงเรียนสุนทรวัฒนา สปอ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ[วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4. (2564). แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. โรงพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์.

สุดใจ พรหมเกิด. (2562, 18 เมษายน). หนังสือพิมพ์แนวหน้า: "การอ่าน"...สร้างสะพานสู่อนาคต. แนวหน้า.

อริสรา โพธิ์ทอง. (2562). การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์, 6(2), 68 - 76.

อัจฉรา ชีวพันธ์. (2552). กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 8). ไทยวัฒนาพานิช.