แต่งเรื่องจริง: ศิลป์-ศาสตร์แห่งการเขียนบทความและสารคดี

Main Article Content

มิ่งมนัสชน จังหาร

Abstract

ข้อมูลหนังสือ


พิเชษฐ์ แสงทอง. (2565). แต่งเรื่องจริง: ศิลป์-ศาสตร์แห่งการเขียนบทความและสารคดี. ปัตตานี : ศูนย์ภาษาไทยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Article Details

How to Cite
จังหาร ม. . (2022). แต่งเรื่องจริง: ศิลป์-ศาสตร์แห่งการเขียนบทความและสารคดี. Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University, 19(3), 303–305. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/261159
Section
Book Review