พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้

Main Article Content

Pacharakanok Lerkngam
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

ไม่มี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lerkngam พ. . ., & Thitapanyo พ. . (2019). พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้. Journal of Buddhist Education and Research, 5(2), 472–478. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242299
Section
Review Article

References

พุทธทาส ภิกขุ. (2522). วิถีแห่งการบรรเทาทุกข์. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
พระไพศาล วิสาโล. (2562). พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้. กรุงเทพฯ: U READ.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2558). พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.
สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุฒโน). (2540). ศรัทธา. ข่าวสด. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 จาก http://www.sa.ku.ac.th/developbud.html.

Most read articles by the same author(s)