ความจริงแห่งชีวิตและช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี

Main Article Content

PhraKhuuthumpornphatharatham (Katapunyo/Phonphan)
Phramaha Daosayam Vajirapañño

Abstract

     หนังสือเรื่อง “ความจริงแห่งชีวิตและช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นผู้แต่งหนังสือ ท่านได้นำเอาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการทางพระพุทธศาสนามาอธิบายเพื่อการประยุกต์ใช้ เพื่อให้เข้าความจริงแห่งชีวิตและช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดีที่มนุษย์พึงได้ในชีวิตนี้
มารวมบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้แก่ชาวโลกที่ทรงแสดงหนทางไปสู่พระนิพพาน ดังปรากฎอยู่ในหลักพุทธรรม เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงความหมายตามเนื้อหาได้ ผู้เขียนได้ขยายความ เรื่อง นิพพาน ผู้บรรลุนิพพาน ที่เป็นสิ่ง ที่เข้าใจได้ยากให้ผู้อ่านทุกระดับสามารถอ่าน ศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพาน หรือเพื่อได้ประโยชน์อันสูงสุดในชีวิต


     สำหรับหนังสือเล่มนี้ มีชื่อเรื่องของหนังสือน่าสนใจ ชวนให้อ่าน และเมื่อได้อ่านเนื้อหาที่อัดแน่นอยู่ภายในเล่ม ยิ่งเพิ่มความสนใจเป็นเท่าทวีเพราะเป็นเนื้อหาที่ชาวพุทธทุกคนต้องอ่านและศึกษาให้เข้าใจ ดังนั้นผู้วิจารณ์จึงมีความประสงค์ที่เลือกวิจารณ์หนังสือเรื่องนี้ เพื่อศึกษามุมมองของผู้เขียน ในหนังสือ เรื่อง “ความจริงแห่งชีวิตและช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี” มุ่งให้เข้าใจง่าย และเพื่อวิจารณ์เนื้อหาสาระ ให้เห็นถึงคุณค่าของหนังสือในด้านต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้าง และการอธิบายเนื้อหาสาระของหนังสือ สำหรับผู้อ่านใช้เป็นคู่มือแห่งการดำเนินชีวิต และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ในปัจจุบันนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Katapunyo/Phonphan), P., & Vajirapañño, P. D. (2020). ความจริงแห่งชีวิตและช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี. Journal of Buddhist Education and Research, 6(2), 397-406. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/243970
Section
Review Article

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2549). ความจริงแห่งชีวิต และช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.
________. (2547). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ศยาม.
________. (2552). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญา นันทภิกขุ). (2536). กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
พระไพศาล วิสาโล. (2533). พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.