การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

Main Article Content

Phrakhru Sutaworradhammaphinit (Prawit Piyadhammo)
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

          หนังสือเรื่องการสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อการพัฒนาอนาคตของมนุษยชาติ แต่งโดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในรูปแบบปาฐกถาซึ่งท่านได้แสดงในการเปิดมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ณ โรงแรมรีเจ้นต์ กรุงเทพฯ เมื่อ 19 มีนาคม 2538 เนื้อหาโดยย่อกล่าวถึงการพัฒนาปัญญาของมนุษย์เพื่อให้รู้ความจริงและอยู่อย่างเท่าทัน ทำชีวิตมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนำเสนอหลักในการสร้างสรรค์ปัญญา วิธีการที่จะทำให้รู้จักคิด มีสติ เพื่อให้รู้เท่าทันปัจจัย เหตุการณ์ต่างๆ ที่มากระทบ เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำชีวิตให้มีประสิทธิภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยแท้จริง  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงเป็นประเภทร้อยแก้ว มีถ้อยคำที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกันทั้งเล่ม ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงนำหนังสือเล่มนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานของผู้เขียน และเพื่อเป็นการจรรโลงรักษาสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาไว้ให้ยืนยาวสืบต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Prawit Piyadhammo) พ. ., & Thitapanyo พ. . (2021). การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ. Journal of Buddhist Education and Research, 7(1), 299–308. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248577
Section
Review Article

References

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2552). คู่มือมนุษย์ของพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
ดวงเดือน อ่อนน่วม. (2538). การสอนคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ติท นัท ฮันห์. (2545). สันติภาพทุกย่างก้าว. (พิมพ์ครั้งที่ 4). แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศ์พฤกษ์. กรุงเทพฯ: ศยาม.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2539). การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2540). ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.
. (2540). ขอบฟ้าแห่งความรู้. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.
พุทธทาส ภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโญ). (2549). การศึกษาสมบูรณ์แบบ คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด. กรุงเทพฯ. อุษาการพิมพ์.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2553). ปัญญาต้องคู่กรุณาจึงจะพาชาติรอด. กรุงเทพฯ: เชนปริ้นติ้ง.
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). (2547). คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์. ปทุมธานี: ชมรมพุทธศาสน์สากล.
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ระวังฤาษีแปลงสารยุคดิจิตอล. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2563. จาก www.banmuang.co.th › news › education.
สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม. อนาคตของมวลมนุษยชาติ กับ ยูวาล โนอาห์ ฮารารี ผู้เขียน Sapien. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2563. จาก www.creativetalklive.com › the-future-of-humanity.
สุรพล ไกรสราวุฒิ. (2557). ชีวิตติดปัญญา (Wisdom of Living). กรุงเทพฯ: ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Abraham H. Maslow. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper.

Most read articles by the same author(s)