ชีวิตคู่

Main Article Content

Phrakru Baithika Sakda Kittisampanno (Lhoalapa)
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

          หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง มีเนื้อหาเข้าใจง่ายเป็นภาษาแบบชาวบ้าน อ่านแล้วจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อได้ง่าย และเป็นหนังสือธรรมะที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เป็นหนังสือที่จะทำให้เรารู้ว่า เราควรจะใช้ชีวิตคู่อย่างไรจึงจะถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนา
          หนังสือเล่มนี้สรุปความได้ว่า หลักการดำเนินชีวิต หรือการมีชีวิตคู่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนาในหลากหลายแง่มุม เริ่มตั้งแต่การมีชีวิตคู่ที่ดี มีหลักธรรมสำหรับฆราวาสผู้ครองเรือน (คิหิปฏิบัติ) มีศีลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับดำเนินชีวิต ไปจนถึงการมีชีวิตคู่ขึ้นสูง (ชีวิตคู่อุดมคติ) ที่เข้าใจชีวิตและสัจธรรม แล้วเป็นเพื่อนเดินทางไปสู่ธรรมะสูงสุด คือ นิพพานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการจะเป็นทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถูกต้อง และนำเราท่านทั้งหลายไปสู่ความดีงามทั้งปวงในการดำเนินชีวิตของผู้อยู่ครองเรือนครองคู่ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนเป็นพื้นฐานของความเจริญแห่งศีล สมาธิ และปัญญาต่อไป
          ผู้วิจารณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจารณ์หนังสือครั้งนี้จะมีประโยชน์พอสมควร ตามกาลสมัยในยุคปัจจุบันนี้ที่สังคมไทยมีปัญหาเรื่องครองคู่สามีภรรยา หรือการมีชีวิตคู่ที่ต้องใช้ทักษะทางชีวิตโดยอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นกำลังหลักพร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของทั้งสองฝ่ายเป็นแรงเสริม เพื่อเป็นการใช้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคมต่อไปได้  และเป็นการสานต่อปณิธานของท่านหลวงพ่อพุทธทาสเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ผู้ตีความกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kittisampanno (Lhoalapa) พ. ., & Thitapanyo พ. . (2021). ชีวิตคู่. Journal of Buddhist Education and Research, 7(1), 309–315. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248578
Section
Review Article

References

พระครูปลัดสุกันยา ฮาดภักดี. (2545). การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกามในพระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บทคัดย่อ.
พุทธทาสภิกขุ. (2551).ชีวิตคู่. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ.
_________. (2552).บางแง่มุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร
: สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ.

Most read articles by the same author(s)