“ทาน” ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก

Main Article Content

Phramaha Weerayuth Kusalacitto
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

          “ธรรมะสบายใจ” ก็เป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม ที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ตั้งใจพิมพ์เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา แด่ท่านอาจารย์พุทธทาสในวาระ 100 ปี ชาตกาล
           หนังสือเล่มบางเฉียบแต่อัดแน่นไปด้วยสาระดี ๆ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม” ซึ่งเป็นการคัดธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ 1 เรื่องมาจัดพิมพ์ขึ้น 1 เล่ม โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ เล่มนี้เป็นธรรมบรรยายที่ท่านพุทธทาสแสดงไว้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2533 ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
           เนื้อหาในเล่ม กล่าวถึงความหมายของการให้ทานทุกระดับ ไม่ว่าเป็นทาน จาคะ และบริจาค อีกทั้งได้กล่าวถึงประเภทของการให้ และจุดมุ่งหมายของการให้บอกวิธีให้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้ ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจ ความหมายและวัตถุประสงค์ของทานทุกระดับ ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ่มชัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kusalacitto พ. ., & Thitapanyo พ. . (2021). “ทาน” ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก. Journal of Buddhist Education and Research, 7(1), 316–322. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/248581
Section
Review Article

References

พุทธทาสภิกขุ. (2549). “ทาน” ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. (2556). วิธีสร้างบุญบารมี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก.

Most read articles by the same author(s)