รักษาใจยามป่วยไข้ และธรรมกถา รักษาใจ ยามรักษาคนไข้

Main Article Content

Karnthibhorn Chaipratanpong
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

            หนังสือ “รักษาใจยามป่วยไข้ และธรรมกถา รักษาใจ ยามรักษาคนไข้” เนื้อหารจนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ปีพุทธศักราช 2552 เป็นหนังสือที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในเนื้อหากล่าวถึงความสัมพันธ์ของร่างกานและจิตใจ เมื่อกายป่วย จิตใจก็พลอยป่วยไปด้วย และวิธีรักษาใจ แม้ร่างกายจะป่วย แต่จิตใจจะไม่ป่วยตามสำหรับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการรักษาใจยามรักษาคนไข้ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาล


          หนังสือเล่มนี้ เป็นรจนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้าปกหนังสือออกแบบเป็นรูปภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกพระหัตถ์แบบประทานพรเป็นครึ่งองค์ ในส่วนท่อนบน มีดอกบัวเริ่มจะบานอยู่ด้านหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีชื่อหนังสือว่า “รักษาใจยามป่วยไข้” อักษรตัวเข็มใหญ่  มีข้อความว่า “และธรรมกถารักษาใจยามรักษาคนไข้” ในบรรทัดท่อนกลางเป็นตัวเข็มแต่เล็กกว่า และมีข้อความว่า      “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)” อีกบรรทัดอยู่ตอนล่างของปกหนังสือ เป็นหนังสือที่มีขนาดจำนวน 62 หน้า กระดาษ A4 พับครึ่ง (เฉพาะที่ท่านรจนาขึ้นมาแต่ไม่กล่าวถึงบทอื่นที่บุคคลอื่นแต่งขึ้นมาประกอบ) จำนวนหน้ามีค่อนข้างน้อยแต่เนื้อหาสาระดีทั้งสำหรับคนป่วยและญาติผู้ป่วย รวมถึงแพทย์ พยาพยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาล เป็นหนังสือที่สามารถพกพาสำหรับอ่านได้สะดวกสบาย มีเนื้อหาไม่ยาวจนเกินไป สามารถอ่านจบในเวลาอันรวดเร็ว ภายในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย รักษาใจยามป่วยไข้ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงการรักษาใจของผู้ป่วย แม้ร่างกายป่วยแต่ใจไม่ป่วย ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่มีความทุกข์ มีแต่ใจ และส่วนที่ 2 ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย ผู้ช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยที่สำคัญที่สุดคือญาติที่ต้องต้องรักษาจิตใจตนเองและจิตใจผู้ป่วยให้เข้มแข็ง ส่วนที่ 3 รักษาใจยามรักษาคนไข้ กล่าวถึงบุคลากรโรงพยาบาล นอกจากจะรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้ว ยังต้องรักษาใจตนเองควบคู่ไปด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chaipratanpong ก. ., & Thitapanyo พ. . (2022). รักษาใจยามป่วยไข้ และธรรมกถา รักษาใจ ยามรักษาคนไข้. Journal of Buddhist Education and Research, 8(1), 335–347. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/257024
Section
Review Article

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2554). รักษาใจยามป่วยไข้ และธรรมกถา รักษาใจ ยามรักษาคนไข้. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช. (2560). รักษาใจยามเจ็บไข้. กรุงเทพฯ: บริษัท พรีมา พับบลิชชิง จำกัด.

Most read articles by the same author(s)