1.ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา

2.13 ความลับ และสันติวิธีในสังคมไทย

3.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางการเมืองของไทย: พบทางตันจริงหรือ?

4.“เจรจา เจรจา เจรจา” ทางออกของความขัดแย้งในประเทศไทยจริงหรือไม่

5.ทฤษฎีเกมในรูปแบบความขัดแย้งในสังคมไทย

6.ข้อเสนอใหม่ของการศึกษาบทบาทของทหารกับความขัดแย้งทางการเมือง

7.เศรษศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยกับความขัดแย้งระหว่างชนชั้น: บทวิจารณ์หนังสือ Economic Origins of Dictatorship and Democracy

Published: 2020-09-16