สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ISSN (Print) : 2539-7222

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Date) วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ

จำนวนฉบับต่อปี (Publication Frequency)
      ฉบับที่  1   เดือน มกราคม – มิถุนายน
      ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

Vol. 6 No. 1 (2022): January - June 2022

The Journal of Law, Public Administration and Social Science. School of Law Chiang Rai Rajabhat University Vol.6  No.1 (January - June 2022)

Published: 2021-12-30

Increased Penalty in Offences of Special Vocation Murdering

ปภาวิน ลิ้มบารมีกุล

243-263

View All Issues