คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ISSN 2985-1165 (Print)

ISSN 2985-1173 (Online)

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Date)
      วารสารฯ ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ

จำนวนฉบับต่อปี (Publication Frequency)
      ฉบับที่  1   เดือน มกราคม – มิถุนายน
      ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

แจ้งเปลี่ยนชื่อบรรณาธิการวารสารฯ

2023-11-22

แจ้งเปลี่ยนชื่อบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Law, Political Science and Social Science Journal) ISSN 2985-1165 (Print) และ ISSN 2985-1173 (Online)
จากเดิม รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม เปลี่ยนเป็น อาจารย์วรณัฐ  บุญเจริญ

ประกาศรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร

2023-09-01

ประกาศรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567)

หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

2023-07-19

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งว่า หากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนนักศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือได้รับการยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ขอความร่วมมือให้ผู้เขียนบทความ ส่งหลักฐานดังกล่าวเพื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
โดยส่งเอกสารมาที่ E-mail: [email protected]

แจ้งเปลี่ยนชื่อวาสารฯ

2023-07-15

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Journal of Law, Public Administration and Social Science. School of Law Chiang Rai Rajabhat University

ISSN 2539-7222

เปลี่ยนชื่อวารสารฯ เป็น
วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CRRU Law, Political Science and Social Science Journal
ISSN 2985-1165 (Print)
ISSN 2985-1173 (Online)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ

Vol. 8 No. 1 (2024): January – June 2024

CRRU Law, Political Science and Social Science Journal
Vol.8 No.1 (January – June 2024)

Published: 2024-03-22

View All Issues