สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ISSN (Print) : 2539-7222

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ
     ฉบับที่  1   เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 5 No. 2 (2021): July - December 2021

The Journal of Law, Public Administration and Social Science. School of Law Chiang Rai Rajabhat University
Vol.5  No.2 (July – December 2021)

Published: 2021-07-12

A comparison of Ritual Performing by Traditional Akha and Akha People on Doi Pha Mee for a Year,Chiang Rai Province.

ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา, Ananta Sookawat, Rungroj Tonpradit, Abhisara Bolanarattana

161-182

Cultural Heritage and Community Empowerment for Creative Economy in Mae Chan Municipality, Mae Chan District, Chiang Rai Province

ศศิพัชร์ เมฆรา, Nakarin namjaidee, Kanlayanee Saisuk, Natthiya Watthanasirisat

183-195

View All Issues