คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ISSN 2985-1165 (Print)

ISSN 2985-1173 (Online)

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Date)
      วารสารฯ ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ

จำนวนฉบับต่อปี (Publication Frequency)
      ฉบับที่  1   เดือน มกราคม – มิถุนายน
      ฉบับที่  2   เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

ประกาศรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร

2023-09-01

ประกาศรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567)

หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

2023-07-19

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งว่า หากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนนักศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ หรือได้รับการยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ขอความร่วมมือให้ผู้เขียนบทความ ส่งหลักฐานดังกล่าวเพื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
โดยส่งเอกสารมาที่ E-mail: lawcrru.ejournal@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
19 กรกฎาคม 2566

แจ้งเปลี่ยนชื่อวาสารฯ

2023-07-15

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

The Journal of Law, Public Administration and Social Science. School of Law Chiang Rai Rajabhat University

ISSN 2539-7222

เปลี่ยนชื่อวารสารฯ เป็น
วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CRRU Law, Political Science and Social Science Journal
ISSN 2985-1165 (Print)
ISSN 2985-1173 (Online)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Vol. 7 No. 2 (2023): July - December 2023

CRRU Law, Political Science and Social Science Journal (Online)
Vol.7  No.2 (July – December 2023)

Published: 2023-07-14

Credit risk assessment of Thailand’s State-Owned Enterprises with the correlation of creditworthiness levels and debt

Patima Pakpong, Thana Sompornserm, Saksit Budsayaplakorn, Rewat Thamma-Apiroam

133-151

Problems of Law Enforcement for Buildings in Thai Waters

Orapin Thongtee , Surathin Chaithongkam

211-235

The Issue and Development Approach of Labor Mobility for Professional Athletes in Thailand within the Context of ASEAN

arachamon pichetworakoon, Pornpon Thedthong, Nutcha Sukhawattanakun, Panupong Chalermsin, Surinrat Kaewtong, Phongsak Jehphong

237-256

View All Issues