แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี The Guidelines for the implementation of quality assurance with in educational institutions under Singburi Primary Educational Service Area Office

ผู้แต่ง

  • สยาม สุ่มงาม (Siam Sumngam)

คำสำคัญ:

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) เพื่อสร้างแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) เพื่อตรวจสอบแนวทางทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) มีขั้นตอนการวิจัย จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้แหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มละ 97 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 338 คน

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยข้อมูลประกอบด้วย  1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 คน  2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 คน  3) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน  4) ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน  และ  5) ครูวิชาการ จำนวน 2 คน รวม 12 คน         

ผลการวิจัยพบว่า

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าด้านระดับปฐมวัย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.57 และด้านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.59

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของครูวิชาการ พบว่า ด้านระดับปฐมวัย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.57 และด้านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.59

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าด้านระดับปฐมวัย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.59 และด้านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.60

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ด้านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.62

ตอนที่ 2 ผลการสร้างแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

  1. โครงสร้างการบริหารงาน การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

            แนวทางการดำเนินงานควรประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับอำนวยการ และระดับดำเนินงาน แต่ละระดับมีดังนี้

                   1.1 ระดับอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน หัวหน้าฝ่ายบุคคล เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ

                    1.2 ระดับดำเนินงาน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ครูหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ  

       2. บุคลากรที่ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย

           2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา

           2.2 ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา

       3. ภารกิจการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3.1 การวางแผนการดำเนินงาน3.2 การดำเนินงานตามแผน 3.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 3.4 การปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       4. การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ เพื่อดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ อาคารสถานที่ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ

       5. การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.60

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรวัฒน์ ตันเจริญ. 2555. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ธีระวัฒน์ วรรณนุช. 2561. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หน้า 1.

ปียานันต์ บุญธิมา. 2561. การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น. โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1.

เทวัน เงาะเศษ. 2560. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.

ละมุด รอดขวัญ. 2559. การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนบน. วารสาร 2559 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559.

สมหมาย สร้อยนาคพงษ์. 2555. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี. บทความวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ฉบับที่ 6 ลำดับที่ 11.

สุพิชญา กลันนุรักษ์. 2559. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 .การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุภัค พวงขจร. 2561. การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018 : 11 (3).

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1. 2561. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561.

ณิรดา เวชญาลักษณ์. 2559. สภาพและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. บทความวิจัยวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559.

อำนวย มีศรี. 2555. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-22