แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ภายใต้แรงภายนอกที่ขึ้นอยู่กับเวลา

Main Article Content

จุฑามาศ ช้างคำ
ปิยรัตน์ มูลศรี
อาทิตย์ หู้เต็ม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่เคลื่อนที่แบบออสซิลเลตที่เป็นฟังก์ชันของเวลาในแนวระดับและแนวดิ่ง ซึ่งการศึกษาเริ่มจากวิเคราะห์สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคตาม
กฎข้อที่สองของนิวตัน จากนั้นคำนวณหาการกระจัดและความเร็วในแนวระดับและแนวดิ่งของอนุภาคที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่เป็นฟังก์ชันของเวลา ภายใต้แรงต้านอากาศและแรงยก และเปรียบเทียบกับการเพิ่มแรงภายนอกเข้าไปในแนวดิ่ง จากนั้นนำผลที่ได้สร้างกราฟด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า กราฟความเร็วและกราฟการกระจัดในแนวดิ่งที่เป็นฟังก์ชันของเวลาที่มีแรงภายนอกมากระทำสูงกว่ากราฟที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเมื่อเวลาเท่ากัน และไม่เป็นกราฟพาราโบลาที่สมมาตรตามทฤษฎี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Dharma R. P. (2019). Projectile motion using Mathematica. International Science Community Association, 7(3). 7-11.

Ebaid A., El-Zahar E. R., Aljohani A. F., Salah, B., Krid, M., & Machado, J. T. (2019). Analysis of the two-dimensional fractional projectile motion in view of the experimental data. Nonlinear Dynamics, 97, 1711-1720.

Jeffrey L.l., Donna M. G. Comissiong & Karim R. (2014). Modelling the flight characteristics of a soccer ball. American Journal of Physics Education, 8, 4505-1-9

Hutem A. & Kerdmee S. (2013). Physics Learning Achievement Study: Projectile, using Mathematica program of Faculty of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University Students. European J of Physics Education, 4, 22-33.

Kantrowitz R., & Neumann M. M. (2016). Optimization of Projectile Motion Under Air Resistance Quadratic in Speed. Mediterranean Journal of Mathematics, 14(1).

Mustafa T. & Tugce A. (2020). Exact and approximate solutions to projectile motion in air incorporating Magnus effect. The European Physical Journal Plus, 135(7), 566.

Pouya, J.l., Patrick K., MohammadHady M., & William W. (2014). Computational aerodynamics of baseball, soccer ball and Volleyball. American Journal of Sports Science, 115-121.

Kuaykaew S., Kerdmee S., Banyenugam P., Moonsri P., & Hutem A. (2016). The Analytical Description of Projectile Motion of Cricket Ball in a Linear Resisting Medium the Storm Force. Applied Mechanics and Materials, Vol. 855, 188-191.