เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

การเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella protothecoides BUUC1602 จากหัวเชื้อที่เก็บรักษาด้วยเทคนิคการตรึงเซลล์ในแคลเซียมอัลจิเนต

มะลิวัลย์ คุตะโค, จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, ยุธยา อยู่เย็น, นงนุช รุ่งสว่าง, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, ภควรรณ เศรษฐมงคล

17-28

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) รสกะเพราเสริมใบชายา

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย, สินีนาถ สุขทนารักษ์

131-140