วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2 (ถึง 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งฉบับนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ทางกองบรรณาธิการได้กำหนดการออกวารสารปีละ 4 ฉบับ โดยจะพยายามพัฒนาคุณภาพของบทความในวารสารให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา

        บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 นี้ มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายน่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 10 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง

        คุณค่าด้านวิชาการในวารสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า นำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยและงานวิชาการ และนำไปต่อยอดความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านอย่างวิพากษ์และตั้งคำถาม เพื่อให้เกิดการถกเถียงในทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยให้ความรู้หรือความคิดเดิมถูกแพร่ขยายออกไปได้อย่างกว้างไกล

        ในนามกองบรรณาธิการวารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ ต้องขออนุโมทนาขอบคุณต่อท่านเจ้าของบทความทุกบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความให้มีคุณภาพทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้น และต้องขอขอบคุณทีมงานบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนวารสารฉบับนี้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงสมาชิกวารสารและผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้ติตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ฉบับต่อไปจะเป็นเล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 

        สุดท้าย หากท่านผู้เขียนหรือท่านผู้อ่านท่านใด มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถส่งความเห็นมาได้ที่ thammarat.yo@mbu.ac.th ทางกองบรรณาธิการขอน้อมรับมาปรับปรุงแก้ไขด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Published: 2021-06-25

NONVERBAL POLITICAL COMMUNICATION BY THE CONCEPT THAI YOUTH IN DEMOCRACY

PhramahaEkkawin Piyaweero (Asim), Prapalad suriya Arpakho (Ruttaayat), Songkram Chantakiri

146-160