วารสารครุทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ฉบับที่ 3 ปีที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566 ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ กองบรรณาธิการยังคงยึดมั่นในคุณภาพของกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ อันจะส่งผลต่อการเสนอขอรับรองมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในลำดับต่อไป ในฉบับนี้มีบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 8 บทความ ได้แก่ 1) ความต้องการและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อการปรับทัศนคติและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประถมศึกษาชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 3) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 5) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค รัตนบุรีสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 6) การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 7) การพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 8) การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียน ร้อย, พรรณ, สาคร, บุรี  
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารครุทรรศน์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่าน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้ตั้งใจผลิตผลงานที่มีคุณค่าตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของทุกบทความ ถือได้ว่าเป็นพลังใจและแรงสนับสนุนที่ดีสำหรับกองบรรณาธิการในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย, วิมลมณี นิลมณี, ซูไลดา สะดี, นูรยัสมินทร์ สหสันติวรกุล

26-39