เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์):

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในด้านสาขาวิชาศาสนา ปรัชญา พระพุทธศาสนา ครุศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ):

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

Types of article (ประเภทของบทความ): 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (Original article) และวิจารณ์หนังสือ (book review)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์):

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก):

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 

Publisher (เจ้าของวารสาร):

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์