เกี่ยวกับวารสาร

ประเภทของบทความ (ปัญญาบทความ): 

(บทความวิจัย) บทความวิชาการ (บทความต้นฉบับ) และวิจารณ์บทความวิจัย (book review)

 

ภาษา (ภาษาที่รับ):

ภาษาไทย, ภาษาไทย

 

ความถี่ในการตีพิมพ์ (กำหนดออก):

เอกสารสัปดาห์ที่ 2 นายหนังสือฉบับต้นฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 

สำนักพิมพ์ (เจ้าของวารสาร):

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย