ทีมบรรณาธิการ

คณะบรรณาธิการวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์

บรรณาธิการ (Chief Editor)

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor)     

ผศ.บรรจง  โสดาดี

 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

 

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี