Information For Readers

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ (Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak) เป็นวารสารวิชาการ ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสื่อกลางการเผยแผ่รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ฉบับของบุคคล ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน