ติดต่อ

บัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง 434 อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ที่อยู่ 305 หมู่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 044-142107 ต่อ 319

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทืพย์
บรรณาธิการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 081-725-8693

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 086-465-4195