สิทธิชุมชนในสังคมผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ

  • ชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, สิทธิชุมชน, รัฐสวัสดิการ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสิทธิชุมชนผู้สูงอายุเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ และวิธีการ จัดการหาแหล่งเงินทุนสำหรับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งเงินทุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการตอบแทน กลับคืนสู่สังคม เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุมิให้เร่ร่อน รวมถึงเป็นการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

              จากผลการศึกษาพบว่าในประเทศไทยบุคคลผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประสบปัญหาความยากจน ครอบครัว และการไร้ที่อยู่อาศัย ทำให้ความมั่นคงของมนุษย์มิได้รับสิทธิในความเสมอภาค ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติและการกำหนดแหล่งทุน จากธุรกิจห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพื่อเป็นการช่วยเหลือรัฐให้มีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน ท้องที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม

บรรลุ ศิริพานิช. (2541). ปกิณกะงานผู้สูงอายุ. ออนไลน์.
แหล่งที่มา http://www.anamai.moph.go.th/advisor/202/20210.html / สืบค้น
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563.
นิตยา โพธิ์นอก. (2557). ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ :สถาบัน
พระปกเกล้า.
นพดล พลเสน. (2559). รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนญู.
กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2550). สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน , กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร
: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
บุญลือ วันทายนต์. (2537).ข้อมูลวันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจั
กิจกรรม. กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ. (2560). พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล
กรณบดินทรเทพยวรางกูร. ออนไลน์. แหล่งที่มา www.bic.moe.go.th/ สืบค้นเมื่อ
20 มกราคม 2563.
กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2541). สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย.กรุงเทพฯ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. ออนไลน์. แหล่งที่มา www.nso.go.th/ สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2563.
Thai CSR Network.(2542). ซีเอสอาร์คืออะไร. ออนไลน์. แหล่งที่มา.
www.thaicsr.com/ สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563
วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ. (2557). ต้นทุนการจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะในสถาบัน :
กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กรมสรรพากร.(2561). หมวด 3 ภาษีเงินได้. ออนไลน์. แหล่งที่มา www.rd.go.th./ สืบค้นเมื่อ 26
มกราคม 2563.
TCIJ ทำความจริงให้ปรากฎ.(2560). ต้นทุนดูแลคนชราพุ่ง คาดอีก 10-15 ปีทะลุ 6-7 แสนล้าน
บาท. ออนไลน์. แหล่งที่มา www.tcijthai.com/ สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.(2560). ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ออนไลน์.
แหล่งที่มา https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/d100560-02.pdf/สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2563.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2558). การจัดเก็บรายได้. ออนไลน์. แหล่งที่มา www.glo.or.th/
สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563.
ไทยรัฐออนไลน์. (2560). ครม.ขึ้นภาษีสุรา ยาสูบ 2% เข้ากองทุนผู้สูงอายุนำเงินช่วยคนชรายากจน.
ออนไลน์. แหล่งที่มา www.thairath.co.th/ สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ