ศึกษาพุทธจริยศาสตร์กับปัญหาบ่อนการพนันคาสิโน

  • พระอธิการอดิศักดิ์ อคฺควํโส
  • พระศักดิ์สยาม ถิรปญฺโญ
  • ธวัชชัย อินตา

บทคัดย่อ

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ๓ประการคือ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบบ่อนการพนัน ๒)  เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปิดบ่อนคาสิโนในสังคมไทย ๓) เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาบ่อนการพนันคาสิโนการวิจัยนี้พบวา

๑.รูปแบบการพนันอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม จนเรามิอาจปฏิเสธได้ว่าการพนันมักจะแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันและทุกส่วนของสังคม โดยแต่ละสังคมต่างก็มีกฎเกณฑ์แสดงให้เห็นว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย แต่ทั้งนี้ ผ่านไปกว่าหลายปีการพนันก็ยังคงอยู่ ๒) ผลกระทบของการเปิดบ่อนคาสิโนในสังคมไทย  ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดน การเติบโตของการพนันในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจึงยิ่งมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น จนในที่สุดกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำกำไรมหาศาล โดยในหลายประเทศได้มีการผลักดันให้การพนันนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ขณะเดียวกันประเทศไทย การพนันถึงแม้จะยังไม่ถูกทำให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ก็กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่จนน่าเป็นห่วง ๓)การหาทางออกในการแกปญหาบ่อนการพนันคาสิโนตามหลักพุทธจริยศาสตร์ซึ่งคณะผู้วิจัยไดศึกษาในประเด็นปญหาดานสุขภาพสวนบุคคลของผู้เล่นพนันคาสิโนสุขภาพจิตสุขภาพชีวิตสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองตลอดถึงปญหาสังคมไดคือ

๑. ในการหาทางออกจากปญหาการเล่นพนันเพื่อแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลนั้นการใช๓ประการคือ(๑) อบายมุข ๖ (๒) เบญจศีลและ (๓)สติสัมปชัญญะ

             ๒. หลักพุทธธรรมที่ใชเพื่อแกปญหาดานสุขภาพจิตและชีวิตบุคคลในครอบครัวมี ๒ประการคือ     (๑) หลักฆราวาสธรรม (๒) หลักสิงคาลกสูตรหลักพุทธธรรมทั้ง๒ประการนี้สามารถประสานครอบครัวใหเกิดความอบอุน

            ๓. หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวการแกปญหาผลกระทบตอสังคมโดยรวมมี ๓กลุม คือ(๑) ขันติ โสรัจจะ    (๒) เบญจธรรมและ (๓) ทิฏฐธรรมมิกัตถธรรม

            หลักพุทธธรรมดังกลาวนั้นใชเปนเครื่องมือในการควบคุมใจของคนที่เคยเกี่ยวของ กับการพนัน แลวใหละความตองการที่จะเล่นการพนัน เปนการสงเสริมใหคนมีอนาคตที่ดีดวยการขยันหาทรัพยดวยความซื่อสัตยสุจริตรักษาทรัพยที่หามาไดเพื่อใชจายในคราจําเปนรูจักคบคนดีเปนเพื่อนเพื่อเขาจะไดแนะนําในสิ่งที่ดีๆและเลี้ยงชีวิตของตนใหเหมาะกับความเปนอยู่

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,รายงานประจำปี ๒๕๕๕ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.โรงพิมพ์เดือนตุลา.
ศูนย์ศึกษาศาสตร์และการเมือง คณะรัฐศาสตร์.,(๒๕๕๖)
ผาสุก พงษ์ไพจิตร.ปาฐกถา“การพนันรอบบ้าน-ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันใน
สังคมไทย”.ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๕ ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน .(๒๕๕๖).และ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน,รายงานประจำปี ๒๕๕๕ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.โรงพิมพ์เดือนตุลา.ศูนย์ศึกษาศาสตร์และการเมือง คณะรัฐศาสตร์.,(๒๕๕๖)
รัตพงษ์ สอนสุภาพ.บ่อนการพนันตามแนวชายแดน : ผลกระทบและแนวทางการจัดการ, รายงาน
โครงการสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)(๒๕๕๕),
เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์. วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความ
คิดเห็นของ ประชาชนเมืองพัทยา. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
บูรพา.
เผยแพร่แล้ว
2021-03-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย