วิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาของพลาโต้กับอริสโตเติล

  • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของพลาโต้ ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของอริสโตเติล และ ๓) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาของพลาโต้กับอริสโตเติล จากการศึกษา พบว่า แนวคิดทางปรัชญาของพลาโต้และอริสโตเติลนั้นมีปรากฏอยู่ในศาสตร์ต่างๆ เมื่อวิเคราะห์ตามแนวญาณวิทยา คุณวิทยา สุนทรียศาสตร์ จริยศาสตร์ และอภิปรัชญาแล้ว กล่าวได้ว่าพลาโต้เน้นมองสรรพสิ่งด้วยระบบเหตุผลหรือความคิด ส่วนอริสโตเติลเน้นมองสรรพสิ่งด้วยระบบประสาทสัมผัส

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

๖.๑ ภาษาไทย
กีรติ บุญเจือ. (๒๕๒๒). แก่นปรัชญาปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
กีรติ บุญเจือ. (๒๕๒๘). แก่นปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.
กีรติ บุญเจือ. (๒๕๓๘). ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด.
จำนง ทองประเสริฐ. (๒๕๓๓). ปรัชญาตะวันตก สมัยโบราณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
จำนง ทองประเสริฐ. (๒๕๓๔). ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (๒๕๒๒). ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (๒๕๒๔). ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (๒๕๔๐). ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา. (๒๕๒๔). ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ (ปรัชญากรีก). กรุงเทพฯ : เอส.เอ็ม.เอ็ม.
ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา. (๒๕๓๙). ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เดือน คำดี. (๒๕๒๒). ปรัชญาตะวันตก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดือน คำดี. (๒๕๒๓). ปรัชญาตะวันตก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดือน คำดี. (๒๕๒๒). ปรัชญาตะวันตก จากยุคโบราณ ถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (๒๕๓๘). ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระมหาพรชัย สิริวโร (ศรีภักดี). (๒๕๕๘). ๑๐๐ คนคิดเรียงร้อยถ้อยปรัชญา แปลจาก PHILOSOPHY ๑๐๐ ESSENTIAL THINKERS โดย PHILIP STOKES. กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.
พระอมรมุนี (สุวรรณ วรฐายี). (๒๕๑๕). แนวปรัชญาตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร.
ฟื้น ดอกบัว. (๒๕๓๒). ปวงปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๐). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์. (๒๕๓๗). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์.
สุเชาว์ พลอยชุม. (๒๕๒๓). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุเชาว์ พลอยชุม. (๒๕๒๗). ปรัชญาเบื้องต้น ๒. กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถิต วงศ์สวรรค์. (๒๕๔๐). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรพิทยา.
๖.๒ ภาษาอังกฤษ
B.A.G. FULLER. (๑๙๘๙). A History of Philosophy. OXFORK & IBH PULISHING CO. PVT. LTD.,
๖.๓ อินเทอร์เน็ต
http://www.parst.or.th/philospedia/index.html
http://www.buddhistelibrary.org/th/thumbnails.php?album=๑๓๖
http://www.stc.arts.chula.ac.th/WisdomMag/index.html
เผยแพร่แล้ว
2021-03-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ